ללמודאיךללמוד

בעולםמשתנהתדיר,אחתהחוזקותהחשובותהיאיכולתלמידה——הןבמישורהאישיוהןבמישורהמקצועי。הנהחמישהכלליברזלשיאפשרולכםלמקסםאתהיכולתללמוד,להתפתח,ולהצליח。

בלבהגישההחדשהשלאפליידלבקרתייצורשבביםעומדתבינהמלאכותית

הטכנולוגיההחדשהשהושקהבחודששעברעלידיאפליידמטיריאלסנועדהלהביאאתהיתרונותשלביגדאטהוaiלליבהשלטכנולוגייתייצורהשבביםעלמנתלמצואולסווגפגמיםבצורהמהירהיותר,טובהיותרומשתלמתיותרמאשרגישותמסורתיות

סינרגיהאופטימליתשלחומרהותוכנה

הצמיחההעצומהבשוקהשבביםמחייבתאתאפליידמטיריאלסלהצטיינותבמגווןרחבשלתחומים,מאופטיקהופיזיקה,דרךרובוטיקה,ועדלאלגוריתמיקה,תוכנהועיצובחווייתהמשתמש。המהפכההרב——תחומיתהזומייצרתעבורמהנדסיםוחוקריםאתגריםמשמעותייםבחזיתהטכנולוגיה。

הכללהראשון:בליאגו

צוותהscrumשלעיבודהתמונהבמוצרה条款אחראיעלתהליכיהתוכנההמאפשריםמדידותננומטריותעלגביצילומיםשלשבבים。מהםהאתגריםהגדוליםהעומדיםבפניחבריהצוות,עלמהמתבססתההצלחהשלהם,ואיךהםתומכיםזהבזהכדילהשיגאתהיעדיםהמשותפים吗?כלהתשובות(וגםמהאוכליםלארוחתצהרייםביוםרביעי)——בפנים。