טכנולוגיהוחדשנות

בלבהגישההחדשהשלאפליידלבקרתייצורשבביםעומדתבינהמלאכותית

הטכנולוגיההחדשהשהושקהבחודששעברעלידיאפליידמטיריאלסנועדהלהביאאתהיתרונותשלביגדאטהוaiלליבהשלטכנולוגייתייצורהשבביםעלמנתלמצואולסווגפגמיםבצורהמהירהיותר,טובהיותרומשתלמתיותרמאשרגישותמסורתיות

פותריםאתהאתגריםהטכנולוגייםשלהמחר

אףאחדלאבאמתיודעמהצופןהעתיד,אבלבאפליידמטיריאלסמאמיניםששווהלברר。מאזהקמתהאפליידמקצהנתחמשמעותיממשאביהלטובתמחקרותחזיותשלאתגריהמחר。השקעהזולארקמוכיחהאתעצמהשובושובבהיבטהתחרותיוהעסקי,היאגםחלקמתפיסתהעולםשלהחברה。