אודותהבלוג

ברוכיםהבאיםלבלוגשלאפליידמטיריאלס,במהלדיוןברעיונות,בחידושיםובטכנולוגיותשמעצביםאתהעולםשלנו。

הבמההזאתמשמשתאותנולחלוקתובנותמשמעותיותעלהחידושיםשמנהיגיםמוביליהדעהוא​​נשיהטכנולוגיהשלאפליידמטיריאלס,ולנהלדיוןפורהעלהמגמותהטכנולוגיותהעכשוויותבתעשיותשאנומשרתים。אנומרביםלכתובגםעלההשלכותשלהיותנותאגידגלובליהמקפידלפעולבאופןאחראימבחינהחברתיתוסביבתית。מעתלעתאנונותניםגםבמהלמומחיםבעלישםמהארגוניםהשותפיםשלנועלמנתלעודדדיאלוגמעמיק,מרתקודינמי。

שתפואתהתוכןשלנועםחברים!בכלבלוגתמצאואתהלוגואיםשלהרשתותהחברתיותשיקלועליכםלשתףשםאתהטקטסיםשלנו。אתסרטיהווידאוניתןלשתףאולאמבדבאתר。

דברואיתנו!שתפואתהמחשבותואתההערותשלכםכדישביחדנוכללייצראתהחדשנותהטכנולוגיתשמצעידהאתהעולםקדימה。

עלמנתלהקלעליכםאתהניווט,תכניהבלוגשלאפליידמטיריאלסמחולקיםלקטגוריותהבאות:

  • אפלייתמטיריתיוראל.
  • אנשיםםרובות
  • בריירה.
  • ארגוןרב-תחומי
  • טכנולוגיהה.
  • תוכנה,מארהיתוח
  • מארות,קהילהלה

הנחיותדיוןוכלליתקשורת

הבלוגשלאפליידמטיריאלסנועדלאפשרשיחמכבדומעניין。אולםכדישהבלוגימלאאתתפקידוככליתקשורתשימושי,עלכולםלשמורעלכלליםמשותפים。ראשית,כלהתגובותצריכותלהיותקשורותלנושאיהבלוג。כלמגיבאחראילתוכןהמפורסםעלידו,ואיןלפרסםתוכןלאהולםאוכזההפוגעבזכויותשלצדדיםשלישיים。אנוסוקריםאתהתגובותלפניפרסומםושומריםלעצמנואתהזכותשלאלפרסםתגובותבלתיראויות。הוספתתגובותבבלוגדורשתזיהוי,כוללשםוכתובתדוא"לתקפה,והןמסוננותלפיהרלוונטיות,הלשוןוהנושא。אפליידמטיריאלסאינהמתחייבתלדיוקהעובדתישלהתגובותהמתפרסמותבבלוג。עלממתלדווחעלשימושלרעה,שלחומייללכתובתApplied_Blog@amat.com。לפרטיםנוספיםראו “תנאישימושבאתר” להלן。

אנומצפיםלהשתתפותכםבבלוגולכלפידבקשתרצולחלוק。