רפיעוזיאל

רפיעוזיאלהצטרףלחטיבתהתפעולשלאפליידמטיריאלסלפניכעשור,מידעםסיוםהתוארהראשוןבתעשייתהנדסהוניהול。במהלךתקופהזושימשבתפקידיניהולבתחומיםשונים,השליםתוארשניבמינהלעסקים,וכיוםהואמתמחהב操作管理ומנהלבקבוצתהייצורשלהארגון。מכורלקצבהמסחררולאקשןשלה操作,ומתענייןבמיוחדבהבנהושיפורתהליכים,שיווקומיתוג,ו——שיחותעלNBA。

זהרקאניוהמכונהשלי

מהנדסיהאינטגרציהשעובדיםבחדרהנקישלאפליידמקבליםלידיהםאתאחתהמכונותהמורכבותבעולםואחראיםלהוציאאותהללקוחבמצבמושלם。אםהמשפטהזהגורםלאצבעותשלכםלדגדג,מומלץמאודלהמשיךלקרוא。