ארגוןרב——תחומי

סינרגיהאופטימליתשלחומרהותוכנה

הצמיחההעצומהבשוקהשבביםמחייבתאתאפליידמטיריאלסלהצטיינותבמגווןרחבשלתחומים,מאופטיקהופיזיקה,דרךרובוטיקה,ועדלאלגוריתמיקה,תוכנהועיצובחווייתהמשתמש。המהפכההרב——תחומיתהזומייצרתעבורמהנדסיםוחוקריםאתגריםמשמעותייםבחזיתהטכנולוגיה。