זהרקאניוהמכונהשלי

במהלךהשנההאחרונההתמונההזאתהפכהמוכרתמסביבלעולם。אבלבמקרההזה,זהלאמהשאתםחושבים。המהנדסיםבחדרהנקישלאפליידמטיריאלסעבדוממוגניםמכףרגלעדראשלפניהקורונהוימשיכוגםאחרילה——אכיהםעלוליםלהידבקבמשהו,אלאכיהמכונותשהםבונים,מכייליםובודקיםרגישותעדכדיכךששערהאחתעלולהלהוציאאותןמכללשימוש。כשהטכנולוגיהשלהמכונהמתבססתעלשימושבזרםאלקטרוניםובאופטיקהמתקדמתכדילזהותאנומליותבתהליךהייצורשלשבביםבקנהמידהננומטרי,גםגרגיראבקהואפילבחנותחרסינה

המורכבותשלהמכונות,הרגישותהגבוההשלהן,ורמתהאיכותהמושלמתשבההןעוזבותאתהחדרהנקיבדרכןללקוחמחייבתאתאפליידמטיריאלסישראללסטנדרטתפעולמקסימלי。יחדעםחברותקצהנוספותבתעשייה,אפליידמגדירהמחדשאתהתפעול,“תפעול4.0”,החיונילשמירהעלמצוינותבחזיתהטכנולוגיה。הטכנולוגיההמתקדמתשלאפליידדורשתמומחיותבשורהארוכהשלדיסיפלינותואינטגרציהמושלמתביןפיזיקה,אופטיקה,תוכנה,רובוטיקה,חומריםואלגוריתמיקה。מישניצבבליבתהארגוןהתפעוליומנצחעלמעשההמרכבההזההםמהנדסיהאינטגרציה——“האינטגרטורים”。

השםרשוםעלהמכונה

מהנדסיהאינטגרציהשלאפליידמטיריאלסמגיעיםברובםמלימודיהנדסתחשמל,מכונותואלקטרוניקה。מדוברבנשיםוגבריםשאוהביםאתגריםטכנייםועבודהעםהידיים,ומוצאיםסיפוקבפתרוןבעיות。אינטגרטוריםלאבאיםלעבודהכדילשבתמולמסךשלמחשב,אלאלעבודהשהיא动手,עםהחליפההמצחיקה,בחדרהנקי。אחריהכשרהאינטנסיביתהםמצטרפיםלאחדמצוותיהחדרהנקיומתמחיםביישוםהפתרונותוהתהליכיםהדרושיםכדילהביאכלמכונהלביצועיםמושלמים。עםהזמןהםיהפכול工具所有者,ויקבלולידיהםמכונהשעליהיהיואחראים,מקצהלקצה,מרגעכניסתהלתהליךהאינטגרציהועדליציאתהמהמפעל,תהליךהנמשךביןשבועותלחודשים。

שיטתהתפעולשל”בעלותעלמכונה”מייחדתאתעבודתםשלמהנדסיהאינטגרציהבאפליידבהשוואהלחברותאחרות。העבודההיומיומיתרחוקהמלהיותמצומצמתאורפטטיביתבאופןהאופיינילעבודהבשיטהשלפסייצור。שיטתהעבודהבאפליידהיאפרויקטלית:כלמהנדסתמטפלתבמכונהמסוימתמאל”ףעדת”ו,אוכמושמכניםזאתבאפלייד,“השםשלךרשוםעלהמכונה”。לשםכךנחוצההבנהמשמעותיתשלהרכיבים,הפונקציונליות,הבנתהדרישותוהמטריקותשלהמכונה。

המהנדסמנהלאתתהליךהאינטגרציהעלפיתכנוןפרויקטלישכוללאתכללהכיוליםוהבדיקותשכלמכונהחייבתלעבור。אבלעיקרהעבודהשלוהיאלגלותבעיות,לאתראתהמקורשלהן——ולפתוראותן。גםכאןהמורכבותוהרגישותשלהמכונותמייצרותאתגרעצום。בעיותיכולותלצוץברכיביםשלחומרהאושלתוכנה,לנבועמתהליכיהכיולאוהבדיקה,אולהיווצרבגללתנאיםסביבתיים——טמפרטורה,לחץ,לכלוךאואפילועבודותשיפוציםבחניוןשמוציאותאתהמכונותמאיזון(סיפורשקרהבאמת)。

האינטגרטורחייבלתתמענהלכלהבעיותהצצותבתהליך。אבלהואלאלבד:כלמהנדסהואחלקמצוות,ובאופןשוטףמערבבעבודהגםפונקציותתומכותנוספותבארגון,למשלמתחוםהתוכנה,האופרציה,אוהפיתוח。לאינטגרטורישאתכלהפתרונותמתחתליד,ועליומוטלתהאחריותלתפעלאותןולקבלאתההחלטותהנכונות,למשלכדילפתורתקלהבאופןאופטימליכשלוחהזמניםלאמשאירשולייםלטעות。

מגמהשלשיפורמתמיד

המצוינותהתפעוליתשלאפליידמטיריאלסמגדירהסביבתעבודההחותרתלשיפורמתמיד。איןתהליך,רכיבאומכונהשלאנמצאיםכלהעתבמגמהשלטיוב。לשםכךמפנההחברהמשאביםמשמעותייםלטובתתמיכהביוזמותובפרויקטיםשלמהנדסיהאינטגרציה,גםכאלהשאינםקשוריםלתחוםעיסוקםהמיידי,אךעשוייםלהביאלשיפורוייעול。בדרךזוהחברהחותרתלהטמיעפיתוחיםשלמהנדסיםצעירים,כמולמשל,לאחרונה,מערכתשעוקבתאחריפריטיםחשובים,שבחדרהנקיחייבתלהיותודאותלגבימקוםהימצאם。החדשנותוהשיפורטבועיםעמוקבדנ”אשלהארגון,השואףלהצמיחמהנדסיםמעמיקיםומחדשים。לשםכךהחברהמציעהגםמסלולילימודים,הכשרהושיפורעצמי,כוללקורסיםלהתפתחותמקצועיתואישית,לימודיםמתקדמיםועוד。

חלקנוסףומשמעותישלהלמידהוההתפתחותהמקצועיתמתרחשדווקאמחוץלגבולותהארץ。למרותשמהנדסיהאינטגרציהאינםאנשיהקשרהמיידייםללקוחות,הםמבליםכ-20%מזמנםאצללקוחותהחברהברחביהעולם。,באפליידמאמיניםכיהמהנדסיםחייביםלפגושאתהלקוחות,לראותאתהמכונותבסביבההעבודההסופיתשלהן,ולהכיראתעבודותהכיולוהתחזוקההמתבצעותבמכונותבסביבתהלקוח。

אפליידמטיריאלסהיאחברהשלטכנולוגיהמתקדמת。לזהותהייחודיתהזאתבנוףהטכנולוגיישביטויבאיכותהאנשים,עומקהחשיבה,הקצבהמהיר,האקשן——מאפייניםשיוצריםתחושהשלסטארט——אפ,אבלגדולמאוד,וממומן。הבונוסהואכמובןהצוות,צוותשלאנשיםשחולקיםאתאותםיעדיםוגאוותיחידה,שעוזריםזהלזהורוציםלנצח。הטכנולוגיהשלאפליידמטיריאלסמתקדמתאלעברהעתידבקצבמטורף,והיאזקוקהלמהנדסיםשיכוליםללמודמהר,לרוץמהר,ולהתקדםביחד。

קבלועדכוניםישירותלמייל!

הירשמועכשיו

רוציםלהצטרףלדיון吗?

הוסףתגובה:*

ניתןליצוראיתנוקשרגםבאמצעותמילויטופסזהונחזוראליכםבהקדם。