ללמודאיךללמוד

בעולםהחדש,המשתנהתדיר,אחתהחוזקותהמשמעותיותהיאיכולתהלמידה。לאמשנהאםזומערכתדיווחשעותחדשהבעבודה,מתכוןלתבשילמאתאהרוני,אושינויארגוניפנימיבמחלקה。מישמצליחללמודמהריצליחלהתמודדעםשינויים,קטניםאוגדולים,בצורהטובהיותר(ועםפחותעצבים)。

שוקהעבודההיוםמחפשעובדיםורסטיליים。עובדיםשלגםוגם。גםידעבתוכנהוגםהבנהבסיסיתבחומרה。גםניסיוןבאלגוריתמיםוגםביצועפרויקטיםבצוותאופטיקה。העובדיםעצמםלאנשאריםמאחור。גםהםמחפשיםגםוגם。גםהתפתחותאישיתוגםהתפתחותמקצועית。גםמהאנייכוללתרוםלארגוןוגםמההארגוןיכוללתרוםלי。מחפשיםארגוניםשלגםוגם。

אחתממובילותהשינויהיאתעשייתהמוליכיםלמחצה,המשתנהבקצבמהיר。מאוד。טכנולוגיהשפותחהלפנישלוששניםנחשבתלהיסטוריה。טכנולוגיהשיושמהלפניחמששניםנשמרתבקופסאותכמוצגבארכיון。סביבתעבודהמשתנהשכזאתדורשתלמידהמתמדת。אפילומעברלמשרהחדשהבתוךאותוארגוןעשוילדרושסטחדששליכולותמקצועיות。

אפליידמטיריאלסשמהדגשעללמידהוהתפתחות。כמובילתשינויהיאמאפשרתלעובדים40שעותשנתיותשללמידהופיתוחאישי——שבועעבודהשלםהמיועדלהתפתחותאישיתומקצועית。כלמקורותהידעפתוחים,נגישיםומתוקשרים。העובד,כצרכןאקטיבי,מחפשומוצאאתתחומיהלימודהמענייניםוהרלוונטייםלו。בשנההאחרונה,לנוכחהקורונהתחילהוהמצבהביטחוניהמעורערבהמשך,כלתחוםההכשרההטכניתוהלמידהבחברהעברמהפכהושדרוגרציניים

אזאיךלומדים吗?

ראשיתוראשוןבחשיבות:ריכוז

המוחהאנושיאינומסוגללבצעשנידבריםבמקביל。זאתעובדה。יכוללהיותשאתםחושביםשאתםעובדיםבמקביל,מטגניםשניצליםבמקביללשיחתעבודה。אבלבפועלהמוחשלכםקופץביןהפעילויותהשונות:חצישנייההואבודקאתמצבהשמןוחצישנייהאחרכךמקשיבלסיבהלעיכובגרסתהתוכנההחדשה。המעברביןהפעילויותהשונותגםדורשזמןעדלהתייצבות:זהומשךזמןמהירמאוד,אבללאאפסי。דרךאגב,אותוהכללתופסגםלנשים(למרותשלאנודהבכךלעולם)。

משךהריכוזשלמתבגרממוצעהוא7שניות。דומהמאוד,אגב,לדגזהב。כלמישישלומתבגרבביתיסכים。הכללהראשוןבלמידהאפקטיבית——להקדישאתמלאהריכוזלשיעור/הרצאה/הדגמה/ניסוי。בלימייליםחשובים。בליווטסאפ。בליפייסבוק。בליחדשות。נקי。

באפלייד,למשל,קיצרנואתמשךהישיבותמשעהמלאהל-50דקות。המטרההיאלאפשרלכלהנוכחיםלנצלאתהמרווחיםהקצריםלהפוגותואיסוףהריכוזלקראתהישיבההבאה。המרווחהזהמאפשרלנצלאתהזמןבשבילכלה”מסביב”,כדישבזמןהעבודהאוהלמידהניתןיהיהלהתרכזבתוכןבאופןמלא。

התרכזובזה。

שנית:יצירתהקשריםחדשיםהמבוססיםעלידעקיים

למוחשלנוקליותרללמודולהבנותידעמתוךידעקיים。,אלדוגמאםבעברהשתמשתיבזום,יהיהלייותרקללעבורלפלטפורמתשיחותוידאוחדשה。אפילואםהכפתוריםשוניםוהממשקאחר,הפונקציונליותדומה。אניכברמכירהאתתהליךהעבודהואתסדרהפעולותויכולהלשפוטהאםהתוצאההרצויההושגה。

הדרךהמומלצתליצירתהקשריםחדשיםהיאביצועמניפולציהכלשהיעלהתוכן。הדוגמאהכיפשוטההיאשאלתשאלותומענהעליהם。כאשרשואליםאותנושאלהאנחנוצריכיםלשלוףמהזיכרוןאתהידעהישן,להוסיףלואתהידעהחדששרכשנו,להביאבחשבוןאתהמיומנויותשצברנו——ולקשרהכללפתרוןהשאלה。כלמניפולציהתופסת:ביצועהשוואה,ניסוחמחדש,כתיבתסיכום,מענהעלשאלות,כתיבתשאלות,דיוןעםקולגהועוד。זוכריםאתהסיכומיםלקראתמבחןבכיתה?אזכזה。

קשרואתזה。שנואתזה。הפכואתזהלשלכם。

שלישית:לישון

מפתיע,אבלתהליךהלמידההאמיתי,זהשבוהמוחמכניסמידעלקופסאותהנכונותכזיכרוןלטווחארוךויוצראתהחיבוריםהנדרשיםביןאותןקופסאות,למעשהקורהבלעדינו。בזמןהשינה。אזמהלעשות,לישוןשנ"צ?זהתמידמומלץ。בטיוואןלמשלנהוגשבשעותהצהריםעובדיםמניחיםראשעלהשולחןבמשרדלתנומהקלה。עדייןלאהגענולשם,אבלמבחינתלמידהחשובלחלקאתהלמידהלמנותקטנותהפזורותלאורךכמהימים。למדנונושאחדש吗?ביוםלמחרתנחזורעלמהשלמדנו(בקצרה)ובנוסףנלמדחומרחדש。מחקריםמראיםכיכתיבתהערותוסיכומיםבכתביד(עםעטאועיפרוןעלנייראמית)יתורמתלזיכרוןולהבנהיותרמאשרהקלדהאוקריאה。

כתבואתזה。שנועלזה。

רביעית:ידעמולמיומנות

מבוגרים,בניגודלילדים,צריכיםלהביןמדועהםלומדים。מהזהנותןלהם?איךזהמקדםאותם?ידעתיאורטיבלבדלאמקנהלנומיומנויותבעולםהאמיתי。זהכמוללמודעלאהבהמספר,בלילחוותאותהבאמת。לימודשלמיומנותבלבדלאמאפשרהבנהשלהתמונההמלאהולאיאפשרבעתידפתרוןבעיותויצירתיותבעבודה。זהכמולתרגלהקפצתכדור,אבללאאיךלשחקכדורגל。בהכשרותשלנואנושמיםדגשגםעלידעוגםעלמיומנות。גםוגם。

כדאיגםלטעותלפעמים。טעותהיאהזדמנותללמידה。אנחנוזוכריםטוביותרטעויותשעשינומאשרהצלחותשקרולנו。יחדעםזאת,חשובלנהלאתהטעות。פידבקמידיאחריהטעותיאפשרלמידהעםערך。ישלוודאשהטעותלאמתקבעתוהופכתלהיותחלקמהידעשלנו。

מרכזההדרכההטכנישלנומאפשרלמהנדסיםמכלהעולםלהתחברמרחוקלמכונתההדרכהלתרגלמיומנויותקיימותולרכושמיומנויותחדשות。המדריכיםהמקצועייםשלנופנוייםלכלשאלה,וישמחולתקןכלטעות。

שננואתזה。תרגלואתזה。שאלולמה。עשוטעויות。

חמישיתואחרון:עניין

הניסיוןמלמדכינוכללהתמידולהצליחבתחומיםשמענייניםאותנו。ענייןהוא,ובכן,ענייןאישי。אחדמתענייןיותרבאלגוריתמים,אחרבחומרה,אחרבמציאת(ומניעת)באגים,רביעיבתקשורתעםהלקוח——גםכאשרלכולםאותההגדרתתפקיד。ברגעשנמצאאתתחומיהענייןשלנובמסגרתשבהאנחנונמצאיםופועלים,נצליחיותרוגםנהנהיותר。

לפיהמודלהמכונה10-20-70,הלמידההפורמליתמהווהרק10%מכללהלמידה。20%הםלמידהמאחרים:ממנהלים,מעמיתים,ממנטורים。ואילוהחלקהמשמעותיביותר,70%מכללהלמידה,הםלמידהתוךכדיהתנסות——רכישתניסיוןתוךכדיעבודה。ככלשהעולםבואתםפועליםהואורסטיליומענייןיותר(ובתחוםהסמיקונדקטוריםה-כלורסטיליומעניין)כךיהיהקליותרללמוד,להתקדםולהצליח。

התעניינובזה。

ובכלזאת——איךמכניסיםענייןלמשימותאפרוריותיותר吗?זהכברלמאמרהבאבנושאיצירתיות

קבלועדכוניםישירותלמייל!

הירשמועכשיו

רוציםלהצטרףלדיון吗?

הוסףתגובה:*

ניתןליצוראיתנוקשרגםבאמצעותמילויטופסזהונחזוראליכםבהקדם。