מאיהחמי

מאיהחמיהיאאשתמשאביאנושומגייסתבכירהומנוסהעםהיסטוריהמוכחתשלעבודהבתעשייתהמוליכיםלמחצה。במסגרתארבעוחצישנותעבודתהבאפליידמטיריאלסהיאאחראיתעלמשאביאנוש,ניהולכישרונות,ופיתוחקריירהבחברה。