“אנחנולארקקיםםקוד - אנחנואנחנוריתהיות”

שם:מורןסמוטקו

תפקיד:מהנדסתתוכנה

ותקבאפלייד:שנתיים

莫兰Smutko哥斯达黎加图片

1.כמהזמןאתנמצאתבאפלייד,ומהאתעושהביומיום?


הצטרפתילאפליידלפניכשנתייםכמפתחתבצוותשלעיבודתמונה(IP - 图像处理)。אנחנומפתחיםאתהקודשמאפשרלעבדתמונותשלשבביםבאופןאופטימלי,כדילשפראתהיכולתלמדודעלפניהתמונהרכיביםבגדליםננומטרי。נכנסתילצוותכמפתחתJAVA,אבלזמןקצרלאחרמכןהתחלתילשתףפעולהבאופןהדוקעםצוותהאלגוריתמיקהשעובדבפייתון,וכךעברתילעבודבפייתוןגםאני。העובדהשהאלגוריתמיקהוהפיתוחעובדיםבאותהשפההיאחלקמשינוישהתחוללבאפליידבמטרהלייצרשפהמשותפתלשניהצדדיםהאלהשלהתוכנה。במהלךהעבודההשוטפתשליאנינדרשתלהביןבאופןעמוקומוחשימההאלגוריתמיקהמנסהלעשות,כדישאוכללהביאאתיכולותהפיתוחשליעלמנתלשפרביצועיםוהיכולות。שיתוףהפעולההזההרחיבמאודאתיכולותהפיתוחשלי,וגםאתההבנהשלהצדהאלגוריתמי。

בימיםהאלהאניעוברתתפקידבחברה,ואתחיללעבודעםקבוצהשמפתחתfullstack - מ-阵营עד的Java。

2.שפתאם/שפהשנייה,ולמה?


השפההראשונהשליהיאפייתון - קליותרלפתחבה,היאגמישהמאוד,ונוחיותרלבצעבהטסטים。

השפההשנייהשליהיאJAVA,בעיקרכיהיאמתאימהיותרלצדשלהשרת(服务器端),וכיהיאמונחיתעצמים

3.מההיתההדרךשלךלפיתוח?


כברבתיכוןהתחלתיללמוד++ cופסקל。זההיההמפגשהראשוןשליעםפיתוחוהואעורראצליתיאבוןללמודעוד,ולכןנרשמתיללימודימדעיהמחשב,והשלמתיתוארראשוןושניבקריההאקדמיתתלאביביפו。הפרויקטהראשוןשליהיהלפתחנגןמדיהכמוWinamp(שהיהפופולרימאודבשנת2000),ואניזוכרתשהייתיגאהמאודלהציגאותו。

4.מההכיכיףבתפקידשלך?


המגווןהעצוםשלהמשימות,והעובדהשאנחנולארקכותביםקוד - אנחנופותריםבעיות。המשימותשלנוכוללותאתהבנתהצרכים,תכנון(לפעמיםE2E),אלגוריתמיקה,ביצועיםו-TPT。

5.מהמרגשאותךבעבודה?


הכימרגשאותיהיחסהבין——אישיביןהאנשים,שיודעיםתמידלפרגןושאפשרלדבראיתםעלהכל——עלעבודהכמובן,אבלגםעלענייניםשהםמעברלעבודה。מרגשאותיגםהיחסביןהעובדיםלמנהלים,שמדבריםממשבגובההעינייםויודעיםלהעריךאתהעבודה。באופןכלליאנימרגישה,גםבהשוואהלחברותאחרותשעבדתיבהן,שבאפליידישהערכהאמיתיתלעובדים,לארקבהערכותשנתיותאלאלאורךהשנהכולה。

באפליידישהמוןהזדמנויותלהרחיבאתהאופקיםמעברלגזרתהעבודההצרה:בהאקתונים,בפורומיםשלחדשנות,ובעודמודליםשללמידהופיתוחמקצועיואישי。

הכימרגשאותימהמגמהשישבאפליידשלכוחנשי,פעםהראשונהאחריהרבהשניםבתחוםאניעובדתעםהרבהנשיםמפתחות - חצימהצוותשלנוהןנשים,וזהנכוןגםלצוותיםאחריםולעמדותהנהלהבתחוםהפיתוח。

6.עלמהאתגאהבעצמךבמיוחדמבחינהמקצועית?


אניגאהעלמשהושהפתיעגםאותי,וקשורליכולתשלילשמראתהחוזקותשליגםבסביבותחדשות,וללמודתוךכדיתנועה。הגעתילאפליידמהתחוםשלאבטחתמידע。לאהיהלישוםידעמוקדםשלהתחומיםשאליהםאנינכנסת。אבלמהרמאודלמדתישאנייודעתלקחתאתהיתרונותשלי - בעיקרהעובדהשאניהמבצעת,המוציאהלפועל - וליישםאותםבתחומיםחדשיםשאנייודעתללמודלעומקעלהדרך。זהנתןליהרבהביטחון,גםמעברלעבודההיומיומיתשלי,ובאלידיביטוילמשלבהחלטהשלילהצטרףלפורוםהחדשנותשלאפלייד。

7.אםלאהייתיבפיתוחהייתי....


חקלאית。משהובטבעמושךאותימאוד。החלוםזהלפתוחיקבעםכמהדונמיםשלגפנים。

8.הדברהאחרוןשלמדתבעבודה:


איךלהתמודדעםדליפתזיכרוןבמוצרשלנו。

בנוסף,כחברהבפורוםהחדשנותלמדתירשתנוירונים(深学习)ו-Pytorch,והרציתיעלהנושאיםהאלה。

9.ממהאתהכינהניתמחוץלעבודה?


אניאוהבתמאודללכתלהופעותופסטיבלימוזיקה,בעיקרמוסיקהאלטרנטיבית(אינדי)וכמובןמוסיקהישראלית。אנימאודאוהבתלעשותטרקיםבטבעעםהמשפחה,בארץאובחו"ל。ישלנוקבוצתטיוליםשפעםבחודשיוצאתעםמדריךלמסלולבטבעבמקומותשוניםבארץ,וזהתענוג。

10.איפהאתרואהאתעצמךבעודחמששנים?


אניבעיקררוצהלאתגראתעצמי,להמשיךללמודולהישארמעודכנתבתעשייהשמשתנהבקצבמהירמאוד。הטכנולוגיותהמשתנותיכולותלארקלהרחיבאופקים,אלאממשלשפראתהמוצר。אנימאודאוהבתלבנותאתהארכיטקטורהשלהפיצ”ראושלהפרויקט,אבלגםלרדתלפרטיםמבחינתהקוד。אנימקווהשגםבעתידתהיהליהשפעהמשמעותיתעלהמוצר,ונגיעהבקרבייםשלו。

קבלוקבלויםישישירוותמיייל!

הירומוויו.

רוציתםרוליון?

הוסףתגובה:*

איתןניורהיתנותנורהמהמהמשילויטופסזהזהרהיכםכם